Algemene Voorwaarden

Definities:

Verkoper:

A&A Store
Dorpshart 1, 2870 Puurs
Telefoon: 0471 11 26 42
BTW BE0417.277.568

 

1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de moto, een motorvoertuig welke is voorzien van een Belgisch kenteken, dan wel wordt voorzien van een kenteken;
 • de in te kopen moto, een moto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij weg van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst, de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte moto, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte moto, dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte moto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht, de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
 • de opdrachtgever, degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur, degene die met betrekking tot een moto en of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die moto, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

Koop en verkoop

Artikel 1: De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is –indien een termijn van aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn van aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de moto onverkocht is gebleven.

Artikel 2: De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3: De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de moto en eventueel de in de kopen moto, beide met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de moto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen moto op het afgesproken moment van levering van die moto;
 • de afleveringskosten van de moto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt;
 • de wijze van betaling.

Artikel 4: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte motoren te allen tijde doorberekend;
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs van nieuwe motoren worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5: Het risico voor de moto

De moto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in de kopen moto wordt pas eigendom van verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen moto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6: De overschrijving van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de moto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de moto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de moto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend;
 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekort schiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevold is van overmacht aan de kant van verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen 1 week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde moto. Indien de koper binnen 15 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen;
 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen moto door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7.1 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bij gebruik van een check-out methode zoals Paypal hanteren wij het adres dat bij Paypal is geregistreerd.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de koper.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De koper kan zijn producten binnen 14 dagen redeloos terugsturen. De retourkosten zijn voor de koper. Eventuele terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst goederen en beoordeling conform lid 9 door verkoper tenzij anders overeengekomen met de koper. Wanneer de koper beroep doet op een vervanging is lid 6 van kracht. De kosten voor het versturen van het vervangende product liggen bij de verkoper.
 9. De artikelen die de koper retour wilt sturen conform lid 8 dienen ongedragen en ongewassen te zijn. Uiteraard is het geen probleem om de artikelen te passen. Zorg ervoor dat de artikelen net zo teruggestuurd worden als zijn ontvangen, namelijk met labels, beschermfolie e.d. op of aan de artikelen. Vul het retourformulier die u bij de bestelling ontvangt zo volledig mogelijk in en voeg deze bij het pakket. Als de koper ervoor kiest om de bestelling naar ons retour te sturen dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de koper.
 10. Voor retournering dient de koper contact op te nemen met de verkoper.
 11. Het geld wordt alleen teruggestort op de rekening waarmee de goederen, door de koper, zijn besteld.
 12. Het retouradres is dat van de verkoper tenzij anders wordt overeengekomen met de verkoper.

Reparatie en onderhoud

Artikel 8: De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9: Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10: De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. Deze rekening dient bij aflevering te zijn voldaan. 

Artikel 11: Stallingskosten 

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de moto niet heeft afgehaald, kan de reparateur stallingskosten in rekening brengen. De stalling kan zowel binnen als buiten zijn, de kosten van deze stalling bedragen 10 euro per dag. 

Artikel 12: Retentierecht 

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de moto, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de moto niet of niet zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde moto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of geheel voldoet.

Artikel 13: Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij hij daar van tevoren uitdrukkelijk om heeft verzocht. Onderdelen die voor garantie geclaimd worden, worden nooit ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 14: Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motoo met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden achteraf berekend.

Artikel 15: Garantie

 1. Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt;
 2. Op gebruikte motoren verleent de verkoper, garantie, tenzij de koper uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van garantie. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder garantie op gebruikte motoren, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden daar(inferieure wegen-brandstof etc).

Artikel 16: Garantie

 1. de reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de moto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding;
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties;
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: – De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt; – De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; – Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Mocht er reparatie in het buitenland noodzakelijk zijn, dan dient reparateur hiervan in kennis te worden gesteld (voor reparatie). In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Algemene bepalingen

Artikel 17: De betaling

 • de schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de moto of onderdelen of na verrichte diensten. Contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper/reparateur aangegeven banknummer op het tijdstip van levering;
 • indien uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 1 maand na de verzending van de factuur in;
 • Alle incassokosten en andere kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag te betalen, worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 18: Eigendomsrecht

De geleverde moto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de moto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening  te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de moto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 19: Geschillen

Indien er een geschil is ontstaan tussen opdrachtgever/koper, zal er altijd getracht moeten worden om dit onderling op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de gang naar de rechter mogelijk. In een geval waar de rechter moet worden gekozen, zal altijd de rechtbank van de woonplaats van verkoper/reparateur worden gekozen. In dit geval dus Groningen.

Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument
  De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag
  Kalenderdag;
 • Duurtransactie
  Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager
  Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht
  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer
  De natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand
  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • A. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • B. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • C. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • D. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • E. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking  binnen 14 dagen na het ontbinden van de aankoop retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • A. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • B. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • C. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • D. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  • E. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • A. Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • B. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • C. Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • A. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • B. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.